کسب رتبه سوم توسط مرکز تحقیقات نقص ایمنی دانشگاه علوم پزشکی تهران در بین مراکز تحقیقات بالینی فاقد ردیف مستقل بودجه و بیش از ۵ سال فعالیت

نتایج ارزشیابی فعالیت های پژوهشی مراکز تحقیقات وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی کشور (دولتی/ خصوصی) در سال ۱۳۹۸ اعلام شد.

بر اساس نتایج ارزشیابی فعالیت های پژوهشی مراکز تحقیقات وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی کشور (دولتی/ خصوصی) در سال ۱۳۹۸، مرکز تحقیقات نقص ایمنی کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران رتبه اول تعداد کتاب منتشر شده در بین مراکز تحقیقات بالینی، و همچنین رتبه ۳ را در بین مراکز تحقیقات بالینی فاقد ردیف مستقل بودجه و بیش از ۵ سال فعالیت در کشور را کسب کرد.

در ارزشیابی سال ۱۳۹۸، تعداد ۷۷۳ مرکز تحقیقات با فعالیت بیش از یک سال در شش گروه جداگانه (مستقل بودجه بالینی، مستقل بودجه بیومدیکال، بالینی با فعالیت بیش از پنج سال و فعالیت یک تا پنج سال، بیومدیکال با فعالیت بیش از پنج سال و فعالیت یک تا پنج سال) مورد ارزشیابی قرار گرفت.

در این ارزشیابی که تعداد ۷۴۶ مرکز تحقیقات دولتی و ۲۷ مرکز تحقیقات خصوصی شرکت داشته اند، شاخص های مربوط به حیطه تولید علم شامل: برونداد پژوهش (انتشارات مقاله، خلاصه مقالات و کتب)، انتشار مقالات در مجلات ۲۵% برتر (Q1)، انتشار مقالات با همکاری بین المللی، تعداد ارجاعات و شاخص h از پایگاه های معتبر ISI، Pubmed و Scopus و در سال ۲۰۱۹ استخراج گردیده و امتیازات خام بر اساس اهمیت هر شاخص و با توجه به ضرایب مربوطه، تطبیق یافته و در نهایت رتبه بندی مراکز در هر گروه صورت پذیرفت.

شایان ذکر است که در سال ۱۳۹۸، تعداد ۸۷ مقاله در انواع مختلف، و همچنین تعداد ۴۶ جلد کتاب توسط مرکز تحقیقات نقص ایمنی دانشگاه علوم پزشکی تهران به چاپ رسیده است. بی شک تلاش های شبانه روزی و بی وقفه استاد فقید، زنده یاد دکتر اصغر آقامحمدی در کسب این موفقیت از اهمیت زیادی برخوردار بوده است.