معرفی مرکز تحقیقات نقص ایمنی

معرفی مرکز تحقیقات نقص ایمنی

بعد از تاسیس برنامه ثبت بیماری های نقص ایمنی، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي پژوهشی در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﻧﻘﺺ اﯾﻤﻨﯽ بصورت گسترده ای توسعه یافته بود و تعداد قابل توجهی مقاله علمی در زمینه ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﻧﻘﺺ اﯾﻤﻨﯽ، تولید گردید با توجه به دسترسی به حجم قابل توجه بیماران نقص ایمنی، ﺿــﺮورت راه اﻧﺪازي و ﺗﺎﺳـــﯿﺲ یک ﻣﺮﮐﺰ تحقیقات با تمرکز فعالیت پژوهشی بر روی بیماری های ﻧﻘﺺ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﻪ ﺷﺪت اﺣﺴـﺎس ﻣﯽ ﺷﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر به همراهی ﺟﻤﻌﯽ از اﻋﻀـﺎي ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸــﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮان تصمیم به تاسیس مرکزی با نام مرکز تحقیقات نقص ایمنی گرفتیم.  بعد از موافقت دانشگاه علوم پزشکی تهران و معاونت پژوهشی وزارت بهداشت درمان و آموزش با تاسیس مرکز تحقیقات های نقص ایمنی، در دوﯾﺴﺖ ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮراي ﮔﺴـﺘﺮش داﻧﺸـﮕﺎه ﻫﺎ ﻣﻮرخ ۱۳۸۹.۱۰.۲۱ تاسیس مرکز تحقیقات ﻣﻮرد ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ و موافقت اصولی مرکز تحقیقات بیماری های نقص ایمنی به دانشگاه علوم پزشکی تهران ابلاغ گردید.

مرکز تحقیقات بعد از دریافت موافقت اصولی از وزارت بهداشت و درمان؛ با هدف تلاش در تولید و انتشار دانش پزشکی در زمینه بیماری های نقص ایمنی، ترجمه دانش تولید شده به راهبردهای عملی و پیشنهاد نوع خدمات بالینی به روز شده برای مبتلایان به بیماری های نقص ایمنی، فعالیت پژوهشی خود را در تعامل همکاری پژوهشی با دانشگاه ها و مراکز علمی معتیر خارج اروپا و آمریکا آغاز کرد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸـﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﮐﺴــﺐ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و اﻣﺘﯿﺎز ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه، ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺿﯿﻌﺖ ﻣﺮﮐﺰ تحقیقات بعد از ۲۷ ماه در دوﯾﺴﺖ و ﺑﯿﺴـﺖ و ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﺟﻠﺴـﻪ ﺷﻮراي ﮔﺴـﺘﺮش داﻧﺸـﮕﺎه ﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﻮرخ ۱۳۹۲.۲.۲۳ ﻣﻄﺮح و ﻣﻮرد ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻗﻄﻌﯽ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ.

فعالیت های مرکز تحقیقات نقص ایمنی

فهرست فعالیت های مرکز تحقیقات نقص ایمنی در طی ده سال گذشته از زمان تاسیس تاکنون در زیر آورده شده است:

۱- مرکز استنادی رجیستری نقص ایمنی اروپا:

 با توجه به همکاری علمی بین مرکز تحقیقات نقص اﯾﻤﻨﯽ و انجمن اروپایی نقص ایمنی، مرکز تحقیقات نقص اﯾﻤﻨﯽ بعنوان مرکز استنادی (  Documenting centers ) رجیستری نقص ایمنی اروپا تعیین گردید.

۲- تفاهم نامه همکاری بین بین معاونت محترم پژوهشی و مرکز تحقیقات نقص اﯾﻤﻨﯽ

در تاریخ  براساس  تفاهم ﻧﺎمه مورخ ۱۳۹۵.۹.۲۷ که بین معاونت محترم پژوهشی و فناوری  وزارت ﺑهداشت و مرکز تحقیقات نقص اﯾﻤﻨﯽ منعقد گردید به موجب  ماده۳ این تفاهم نامه مرکز تحقیقات نقص اﯾﻤﻨﯽ مسئول اجرای ﺑرﻧﺎمه ملی ثبت ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی  ﻧقص اﯾﻤﻨﯽ گردﯾده است.

۳-کسب گواهینامه برنامه ثبت موفق

در دومین همایش بین المللی ثبت بیماری ها و پیامد های سلامت که در سال ۱۳۹۷ توسط معاونت محترم پژوﻫشی و فناوری وزارت ﺑهداشت برگزار گردید مرکز تحقیقات نقص ایمنی موفق به دریافت گواهینامه برنامه ثبت موفق گردید.

۴- اخذ مجوز تربیت دانشجوی دکترا

اخذ مجوز تربیت دانشجوی دکتراPhD  پژوهشی و تربیت بیش از هشت دانشجوی دکترا

۵- کسب رتبه های بالا در ارزیابی سالیانه مراکز تحقیقاتی

مرکز تحقیقات نقص ایمنی همه ساله در ارزیابی سالیانه مراکز، در بین مراکز هم سطح خود، رتبه های قابل توجهی را کسب نموده است.

نتایج ارزشیابی و رتبه بندی فعالیتهای پژوهشی مراکز تحقیقات بالینی

سال

نتیجه

 

۱۳۸۹

سال تاسیس مرکز تحقیقات

 

۱۳۹۲

ارزشیابی مراکز تحقیقات بالینی با بیش از زیر سال فعالیت سال

رتبه اول

۱۳۹۳

ارزشیابی مراکز تحقیقات بالینی با بیش از زیر سال فعالیت سال

رتبه اول

۱۳۹۴

ارزشیابی مراکز تحقیقات بالینی با بیش از سه سال فعالیت سال

رتبه اول

۱۳۹۵

ارزشیابی مراکز تحقیقات بالینی با بیش از سه سال فعالیت سال

رتبه چهارم

۱۳۹۶

ارزشیابی مراکز تحقیقات بالینی با بیش از سه سال فعالیت سال

رتبه چهارم

۱۳۹۷

ارزشیابی مراکز تحقیقات بالینی با بیش از سه سال فعالیت سال

رتبه سوم

رسالت
رسالت مرکز تحقیقات نقص ایمنی در چهار حیطه زیر خلاصه می‌شود:
تولید و انتشار دانش پزشکی
فراهم کردن فرصت‌های آموزشی و ظرفیت سازی
ترجمه دانش به راهبردهای عملی
روزآمد کردن خدمات بالینی بر مبنای اولویت‌های بهداشتی کشور

چشم‌انداز
تبدیل شدن به معتبرترین و کارآمدترین مرکز پژوهشی کشور و آسیا و ورود به فهرست ۱۰۰ مرکز پژوهشی برتر دنیا در افق ۱۴۰۰

ارزش‌ها
ما به عنوان مرکز تحقیقات نقص ایمنی بر این اعتقادیم که:
سرمایه انسانی ارزشمندترین سرمایه است و در جهت ارتقای آن باید کوشید.
حرکت به طرف دانستن و رسیدن به مرزهای دانش یکی از بالاترین ارزش‌ها است.
حمایت و ارزش گذاری به پژوهشگر در هر جامعه ای نمودار ارزشمند بودن پژوهش و علم در آن جامعه است.
در انجام همه امور پژوهشی رعایت شئونات و ارزش‌های انسانی باید در صدر توجه قرار گیرد

اهداف پژوهشی

- تولید و انتشار دانش پزشکی با کیفیت بالا و ترجمه دانش به راهبردهای عملی
-ایجاد بستری مناسب برای پژوهش در زمینه بیماری های نقص ایمنی با ظرفیت سازی و گسترش زیرساختها
- بهینه سازی پژوهشها و خدمات بالینی و تضمین کیفیت و روزآمد کردن خدمات بالینی بر مبنای اولویت های بهداشتی کشور
- تبدیل نتایج پژوهش ها به فناوری به منظور ارتقای فناوری سلامت

حیطه ترجمه دانش به راهبردهای عملی
هدف: کسب جایگاه نخست در کشور در زمینه انتقال و ترجمه دانش به راهبردهای عملی
راهکارها
۱ طراحی و توسعه مدلهای نوین ارائه  خدمات در حیطه نقص ایمنی با اولویت پژوهشهای بومی
۲ ظرفیت سازی به منظور ارتباط دو سویه با مسوولان زیربط شهری، استانی و کشوری
۳ –ظرفیت سازی به منظور ارتباط دو سویه با درمانگران و بهداشت کاران حیطه نقص ایمنی
۴ –حضور پررنگ در فضای مجازی و استفاده از آن برای تحقق مقاصد ارتباطی
۵ –ارائه جدیدترین اطلاعات علمی تولید شده در حیطه نقص ایمنی به ذینفعان در قالب سمینار، همایش و کارگاه و رسانه‌های جمعی
۶ –تلاش جهت به روز رسانی منابع علمی داخلی در حیطه نقص ایمنی بر اساس تولیدات علمی جدید
 

اهداف آموزشی

فراهم کردن فرصت های آموزشی برای دانشجویان پزشکی، پژوهشگران

کسب جایگاه نخست در آموزشهای حرفه ای در زمینه بیماری‌های نقص ایمنی و ظرفیت‌سازی در کشور بر اساس شاخصهای ملی
راهکارها
۱-تبیین اولویت‌های آموزشی در سطح عمومی و تخصصی در زمینه ‌ایمونولوژی بالینی و بیماری‌های نقص ایمنی
۲ -بهره گیری از فن آوری‌های نوین آموزشی در زمینه بیماریهای نقص ایمنی
۳ -تدوین منابع علمی در حیطه بیماری‌های نقص ایمنی
۴ -برقراری ارتباط منسجم با مراکز علمی آموزشی بین‌المللی فعال در زمینه آموزش بیماریهای نقص ایمنی

اهداف درمانی:

-انتشار اهم نتایج دانش تولید شده در حوزه بیماری ها از طریق شبکه رسانه ای با هدف توسعه آگاهی های مرتبط با حوزه سلامت

-ارائه خدمات تشخیصی و درمانی پیشرفته و با کیفیت در زمینه بیماری های نقص ایمنی

ارائه خدمات بالینی بر اساس راهنما‌های تشخیصی و درمانی برگرفته از Evidence based بدست آمده از پژوهش‌های بالینی و کاربردی

راهکارها
۱ -تهیه و تدوین راهنما‌ها و گاید لاین‌های کشوری در زمینه انتقال و ترجمه دانش به راهبردهای عملی
۲ -ایجاد شبکه کشوری نقص ایمنی
۳ -افزایش سطح آگاهی پزشکان و مردم نسبت به نقص ایمنی در استان‌های مختلف کشور 

محصولات

محصولات علمی:

-انتشار بیش از ۷۰۰ مقاله علمی در معتبرترین مجلات علمی داخلی و بین المللی

-کسب مقام اول در ارزشیابی مراکز تحقیقاتی در سال های ۱۳۹۲ ،   ۱۳۹۳   و   ۱۳۹۴    کشور از نظر استنادات در مقالات علمی

 همکاری های ملی

- راه اندازی شبکه کشوری بین متخصصین ایمونولوژی بالینی سراسر کشور و مراکز تحقیقات مرتبط با بیماری های نقص ایمنی در سطح کشور

 

تصویر موافقت اصولی جهت تآسیس مرکز تحقیقات نقص ایمنی 

 

 

تصویر موافقت قطعی جهت تآسیس مرکز تحقیقات نقص ایمنی 

 

 

ارتباط با ما

  • نشانی:    تهران - خيابان جمالزاده شمالي، خيابان نصرت شرقي، نرسيده به تقاطع قريب،  پلاك ١٤٢ طبقه ٤ واحد ٧
  • تلفن تماس: ۰۲۱۶۶۱۲۹۱۸۷
  • رایانامه: info@rcid.tums.ac.ir

درباره مرکز

 این مرکز تنها سازمان در نوع خود در آسیا و خاورمیانه است و عضو انجمن بین المللی بیماران مبتلا به نقص اولیه ایمنی( IPOPI) است.