جلسه هماهنگی غربالگری بیماران نقص ایمنی هومورال مادرزادی برای دفع ویروس پولیو در کشور اردن

جلسه هماهنگی های غربالگری بیماران مبتلا به نقص ایمنی هومورال مادرزادی برای دفع ویروس پولیو با حضور دکتر آقامحمدی عضو هیئت علمی مرکز طبی کودکان در کشور اردن برگزار شد. 

به گزارش روابط عمومی بیمارستان مرکز طبی کودکان، جلسه هماهنگی های غربالگری بیماران مبتلا به نقص ایمنی هومورال مادرزادی برای دفع ویروس پولیو ۵ تا ۷ آبان ماه مطابق با ۲۸ تا ۳۰ اکتبر ۲۰۱۹ در امان- اردن برگزار شد.
این جلسه از طرف سازمان جهانی بهداشت و بنیاد بیل و ملیندا گیتس که به ریشه کنی پولیو در جهان کمک می کنند
  برگزار شد و دکتر سید محسن زهرایی از مرکز مدیریت بیماریها در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، دکتر اصغر آقامحمدی رئیس مرکز تحقیقات نقص ایمنی و دکتر شهره شاه محمودی رییس آزمایشگاه فلج اطفال ایران در آن شرکت داشتند.
در سالهای آخر ریشه کنی ویروس پولیوی وحشی، می بایست هرتایپ و سوش ویروس پولیو در جامعه پایش و مدیریت شود. بیماران مبتلا به نقص ایمنی هومورال مادرزادی ممکن است ویروس پولیوی واکسن را در دستگاه گوارش خود نگه دارند و جهش هایی در ژنوم ویروس ایجاد شود. این بیماران می توانند در سالهای بعد از ریشه کنی که واکسیناسیون برای پولیو متوقف شده است به عنوان مخزنی برای ویروس بیماریزا عمل کنند و باعث ایجاد اپیدمی پولیو میلیت در جامعه شوند. به همین منظور هر کشور می بایست یک برنامه ملی یا
  National Plan  برای غربالگری این بیماران طراحی کند.
کشور ما از سال ۲۰۰۹ غربالگری بیماران مبتلا به نقص ایمنی برای دفع ویروس پولیو را شروع کرده است. به همین منظور سازمان جهانی بهداشت از مسئولانن کشور در مرکز مدیریت بیماریها و آزمایشگاه فلج اطفال و همچنین رئیس مرکز تحقیقات نقص ایمنی دعوت به عمل
  آورد تا در این جلسه شرکت کنند و تجربیات خود را با آنان در میان بگذارند.
در روز اول جلسه وضعیت پولیو در جهان و منطقه شرح داده شد و سپس اهمیت ایجاد یک برنامه کشوری برای شناسایی بیماران مبتلا به نقص ایمنی هومورال و غربالگری آنان برای دفع ویروس پولیو توضیح داده و برای ایجاد یک برنامه کشوری بحث شد.
در روز دوم جلسه چهار کشور شرکت کننده در جلسه (ایران، تونس، اردن و مصر) تجربیات خود را از غربالگری بیماران نقص ایمنی برای دفع ویروس پولیو ارائه کردند.
در روز سوم نیز کار گروهی برای تهیه برنامه کشوری انجام گرفت و هر کشور یک پیش نویس برای این برنامه تهیه کرد که می بایست در فاصله یک ماه تکمیل و به سازمان جهانی بهداشت ارسال شود.
با اجرای این برنامه تمامی بیماران مبتلا به نقص ایمنی در کشور شناسایی خواهند شد و برای دفع ویروس پولیو مورد آزمایش قرار خواهند گرفت. بدین ترتیب خطر انتشار ویروس پولیو پس از ریشه کنی به حداقل خواهد رسید.