دیدار حمایتی جمعی از هنرمندان از بخش ایمونولوژی بیمارستان مرکز طبی کودکان و کودکان نقص ایمنی

دیدار حمایتی جمعی از هنرمندان از بخش ایمونولوژی بیمارستان مرکز طبی کودکان و کودکان نقص ایمنی