شبکه کشوری نقص ایمنی

به‌منظور  بهبود وضعیت تشخیصی درمانی بیماران مبتلا به نقص ایمنی در کشور ضرروی است مجموع منابع انسانی متخصصین ایمونولوژی موجود در کشور و مراکز تشخیصی درمانی تهران و مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها و توانمندی آنان در تشخیص و درمان بیماران مبتلا به نقص ایمنی در تهران و شهرستان در یک مجموعه گلوبال  دیده ودر قالب بک شبکه تعریف گردد.در این شبکه مرکز تحقبقات نقص ایمنی بعنوان مرکز شبکه و ده کلان منطقه کشوری (  بر اساس آمایش منطقه ای نظام سلامت )   بعنوان مراکز محیطی تعریف می‌شوند.

به منظور توزیع عادلانه منابع انسانی و امکانات لازم در این شبکه با رعایت  تمرکز زدایی و جلوگیری از تجمع امکانات،سعی درافزایش توانمندی مراکز محیطی از نظر افزایش اگاهی پزشکان مناطق و امکانات تشخیصی و همچتین اصلاح سیستم ارجاع بیماران از شهرستان و مراکز استان به تهران کرد تا سبب بهبود وضعیت تشخیص و درمان بیماران مبتلا به نقص ایمنی گردد.

مراکز محیطی شبکه تشخیصی بیماری‌های نقص ایمنی اولیه در کشور

تعریف  مراکز محیطی در کشور بر اساس آمایش منطقه ای نظام سلامت صورت گرفته است. براین اساس کشور به ۱۰ کلان منطقه به شرح ذیل تقسیم می‌شود

۱- منطقه یک: شامل دانشگاه‌های علوم پزشکی، گیلان، مازندران، بابل، گلستان، سمنان و شاهرود.

۲-منطقه دو: شامل دانشگاه‌های علوم پزشکی تبریز، ارومیه، اردبیل، و دانشکده‌های علوم پزشکی مستقر در منطقه

۳- منطقه سه: شامل دانشگاه‌های علوم پزشکی کرمانشاه، همدان، کردستان و ایلام

۴-  منطقه چهار: شامل دانشگاه‌های علوم پزشکی اهواز، لرستان، دزفول، و دانشکده‌های علوم پزشکی مستقر در منطقه

۵-  منطقه پنج: شامل دانشگاه‌های علوم پزشکی شیراز، جهرم، فسا، بندرعباس، بوشهر، یاسوج و دانشکده‌های علوم پزشکی مستقر در منطقه

۶-  منطقه شش: شامل دانشگاه‌های علوم پزشکی زنجان، اراک، قزوین، قم، البرز و دانشکده‌های علوم پزشکی مستقر در منطقه

۷-  منطقه هفت: شامل دانشگاه‌های علوم پزشکی اصفهان، یزد، کاشان و شهرکرد۸-منطقه هشت: شامل دانشگاه‌های علوم پزشکی کرمان، زاهدان، رفسنجان، جیرفت، زابل، بم و دانشکده‌های علوم پزشکی مستقر در منطقه.

۹-منطقه نه: شامل دانشگاههای علوم پزشکی مشهد، بیرجند، بجنورد، سبزوار، گناباد، تربت حیدریه، و دانشکده‌های علوم پزشکی منطقه.

۱۰ منطقه ده: شامل دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران، شهیدبهشتی، ایران، بقیه اله، شاهد، ارتش، بهزیستی و توانبخشی  واحدهای مرتبط دانشگاه آزاد اسلامی در هر استان

 براساس این تقسیم بندی، مراکز محیطی مستقر در هر یک از مناطق ده گانه ضمن انجام وظیفه تشخیصی درمانی خود در ان مرکز، در موضوعات فرااستانی با سایر دانشگاههای مستقر در ان منطقه در تعامل نزدیک با سایر متخصصین ایمونولوژی موجود در شهرستان‌های تحت پوشش ان منطقه خواهند بود در هر منطقه  شورای منطقه منشکل از متخصصین ایمونولوژی مرکز منظقه و شهرستان‌های تحت پوشش ان تشکیل میگردد.

در تعامل بین منطقه ای، متخصصین هر منطقه، سایر شهرستان‌های تحت پوشش ان منطقه را از تشخیصی و درمانی و ارائه مشاوره پزشکی جمایت و پشتیبانی مینمایند. بیماران مراجعه کننده در شهرستان در صورت نیاز به مشاوره و انجام ازمون‌های پیشرفته تر، ابتدا به مرکز ان منطقه ارجاع داده می‌شود ودر صورت نیاز به برسی‌های بیشتر از طریق مرکز منطقه با مرکز شبکه در تهران مشاوره و یا بیمار به مرکز شبکه ارجاع میگزدد. اطلاعات تمامی بیماران تشخیص داده شده در مراکز تحت پوشش هریک از مناطق ده گانه، به مرکز ان منطقه ارسال میگردد.

در این شبکه، تعامل بین شبکه ای، بین پزشکان مرکز شبکه و متخصصین مناطق ده گانه صورت میگیرد. متخصصین مرکز شبکه، مناطق ده گانه را از تشخیصی و درمانی و انچام ازمون‌های پیشرفته مولکولی و انالیز موتاسیونی  جمایت و پشتیبانی مینمایند. اطلاعات تمامی بیماران تشخیص داده شده و ثبت شده در مناطق ده گانه از طریق انلاین به مرکز رجیستری نقص ایمنی در مرکز شبکه ارسال میگردد.

مزیتهای پیوستن مراکز شهرستان‌هابه هر یک از مناطق ده گانه و  مجموعه "آمایش منطقهای نظام سلامت در عرصه سرزمین"  امکان مشارکت در همه برنامه‌های تشخیصی درمانی، اموزشی و پژوهشی  فراهم می‌نماید. با توجه به سیاست وزارت بهداشت برای حمایت از فعالیت‌های همراستا در مناطق  دانشگاه‌ها با مشارکت در برنامه‌های کلان منطقه ای، دایره فعالیت خود را از شهرستان و یا استان مربوطه به منطقه فراستانی ارتقا خواهند داد.

 

 

مناطق ده گانه شبکه کشوری نقص ایمنی     

شماره

مناطق ده گانه

شماره منطقه

شهرستان‌های تحت پوشش

۱

گیلان

یک

- گیلان، مازندران، بابل، گلستان، سمنان و شاهرود

۲

تبریز

دو

تبریز،ارومیه،اردبیل

۳

کرمانشاه

سه

کرمانشاه، همدان، کردستان و ایلام

۴

اهواز

چهار

اهواز،لرستان،درفول،

۵

شیراز

پنج

شیراز،جهرم،فسا،هرمزگان،بوشهر،یاسوج،

۶

زتجان

شش

زنجان، اراک، قزوین، قم، البرز   

۷

اصفهان

هفت

اصفهان،یزد،کاشان،شهر کرد

۸

کرمان

هشت

کرمان،زاهدان،رفسنجان،جیرفت،زابل،بم،

۹

مشهد

نه

مشهد،بیرجند،خراسان شمالی،سبزوار،گناباد،تربت جیدریه

۱۰

تهران

ده

تهران،شهید بهشتی، ایران

 

تجهیز مراکز محیطی بر اساس نیاز سنجی، امکانات موجود و کمبودهای مراکز

تامین تجهیزات ازمایشگاهی مراکز محیطی به گونه ای باشد باشد  که مراکز محیطی  حداقل  بتواند ازمایش‌های ضروری جهت  بررسی و تشخیص بیماری‌های نقص ایمنی در بیماران با سابقه عفونت مکرر  را انجام بدهند 

افزایش توانمندی‌های محیطی از نظر آگاهی پزشکان و معرفی مراکز محیطی به پزشکان هر منطقه

برگزاری دوره‌های باز آموزی پیوسته و زنجیره ای در مراکز محیطی شهرستان‌های تحت پوشش انان  با همکاری اعصای هیت علمی هر یک از مراکز ده گانه.

اصلاح روش ارجاع بیماران از مراکز محیطی به مرکز شبکه طبق پروتکل‌های تعریف شده

معرفی مراکز تشخیصی و درمانی بیماری‌های نقص ایمنی در مناطق ده گانه به پزشکان منطقه و شهرستان‌های تحت پوشش انان جهت ارجاع و مشاوره بیماران با مرکز هر منطقه

ارتباط با ما

  • نشانی:    تهران انتهای بلوار کشاورز خیابان دکتر محمد قریب، شماره ۵۲، بیمارستان مرکز طبی کودکان، قطب علمی کودکان
  • تلفن تماس: ۰۲۱۶۶۴۳۸۶۲۲
  • رایانامه: info@rcid.tums.ac.ir

درباره مرکز

 این مرکز تنها سازمان در نوع خود در آسیا و خاورمیانه است و عضو انجمن بین المللی بیماران مبتلا به نقص اولیه ایمنی( IPOPI) است.