رتبه پنجم مرکز تحقیقات نقص ایمنی بیست و یکمین جشنواره رازی سال ۱۳۹۴ در بخش مرکز تحقیقاتی برتر بالای ۳ سال

مرکز تحقیقات نقص ایمنی در بیست و یکمین جشنواره رازی  سال ۱۳۹۴ در بخش مرکز تحقیقاتی برتر بالای ۳ سال در اولین سال حضور خود در بین مراکز بالای سه سال بالینی رتبه پنجم را کسب نمود.

Image result for rcid