دیدار رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی از مرکز تحقیقات نقص ایمنی

دیدار رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی از مرکز تحقیقات نقص ایمنی