حضور مرکز تحقیقات نقص ایمنی در کمیته راهبری J Project در بوداپست سال ۲۰۱۵

حضور مرکز تحقیقات نقص ایمنی در کمیته راهبری J Project  در بوداپست سال ۲۰۱۵