انتخاب دکتر ابوالحسنی به عنوان دانشجوی نمونه کشوری در مقطع دکتری تخصصی PhD در سال ۱۳۹۴

انتخاب دکتر ابوالحسنی به عنوان دانشجوی نمونه کشوری در مقطع دکتری تخصصی PhD  در سال ۱۳۹۴

http://behdasht.gov.ir/?siteid=1&pageid=127&newsview=130539