انتخاب دکتر ابوالحسنی به عنوان دانشجوی برتر در اولین جشن فارغ التحصیل دانشجویان دکترای پژوهشی

در مراسمی که در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۵ به مناسبت جشن فارغ التحصیلی اولین گروه از دانشجویان دکترای پژوهشی برگزار گردید،جناب آقای دکتر ابوالحسنی به عنوان دانشجوی برتر برگزیده شدند.دکتر ابوالحسنی دانشجوی فارغ التحصیل RCID در زمینه ایمنوژنتیک هستند که تز خود را با راهنمایی جناب آقای دکتر آقامحمدی و تحت نظارت دکتر رضایی انجام دادند.