انتخاب دکتر ابوالحسنی به عنوان جوان برتر شهر تهران در جشنواره شهرداری تهران سال ۱۳۹۴

انتخاب دکتر ابوالحسنی به عنوان جوان برتر شهر تهران در جشنواره شهرداری تهران سال ۱۳۹۴